Накратко за проекта

Кулинарията и секторът на общественото хранене носят полза за местните и националните икономики в цяла Европа. Чрез туристическата индустрия, те генерират печалби, стимулират други икономически сектори и имат силен потенциал за създаване на заетост - от най-ниските нива (започване на първа работа за младежите, които са току що завършили) до висококвалифицирани работни места (за дългогодишните професионалисти в бранша). Двата сектора са много подходящи и за трудова мобилност, поради нарастващото значение на туризма (особено трансграничния и международен туризъм). Най-популярните кулинарни професии - готвач и главен готвач (шеф - chef) - са силно зависими от възможностите за дуално обучение (учене в процеса на работа) и придобития международен опит, за да се подсигурят качествени знания и изграждане на умения. Все още съществуват пречки: професионалното образование и обучение е преобладаващо ограничено до средното образование; националните образователни системи и реформите в образователната сфера водят до различни квалификации и стандарти в различните държави-членки; трудности при валидиране на резултатите от учене, осъществено в чужбина, и нисък брой учащи, участващи в мобилности.

Общата цел

Повишаване качеството и съответствието на професионалното образование и обучение в областта на кулинарните изкуства в отговор на нуждите на пазара на труда, и с оглед на нарастващата младежка пригодност за заетост, транснационалната мобилност и кариерното развитие.
Перспективата пред сектора определя и географския обхват на консорциума, реализиращ проекта: за участие като партньори са привлечени заинтересовани организации от държави, с установени кулинарни традиции и предлагащи съответното обучение, а именно: Франция, Италия, Испания, Португалия, Турция и България.

Специфични цели

 • Цел 1: Идентифициране на необходимостта от придобиване на допълнителни умения, важни в областта на кулинарните изкуства, и последващото им внедряване в учебните програми за ПОО в страните-партньори по проекта

  Цел 1: Идентифициране на необходимостта от придобиване на допълнителни умения, важни в областта на кулинарните изкуства, и последващото им внедряване в учебните програми за ПОО в страните-партньори по проекта

  Рамката на новата съвместна професионална квалификация ще бъде създадена чрез съпоставяне на съществуващите програми за професионално образование и обучение, профилите на длъжностите в сектора и изискванията по отношение на необходимите знания и умения за заемането на тези длъжности от страна на бизнеса. Това ще очертае начините за признаване на резултатите от ученето във всяка от страните по проекта.

 • Ц2: Разработване на съвместна
квалификация за ПОО в кулинарните
изкуства, ориентирана към пазара на
труда

  Ц2: Разработване на съвместна квалификация за ПОО в кулинарните изкуства, ориентирана към пазара на труда

  Осъществяването на тази цел е крайъгълен камък за проекта. Чрез обмяна на знания, експертиза и сътрудничество партньорските организации ще разработят общ квалификационен профил, модулен учебен план, съчетаващ елементи на учене в процеса на работа, и стандарти за оценяване на придобитите знания и умения след придобиване на новата квалификация. Международното сътрудничество в рамките на проекта ще гарантира приложимостта на програмата в условията на транснационална мобилност, а съответствието с първата специфична цел, ще осигури възможности за признаване на квалификацията на национално ниво и достъп на завършващите до по-нататъшно образование.

 • Ц3: Създаване на структура за устойчиво сътрудничество (партньорски алианс) с цел осигуряване на среда за предоставяне на съвместната квалификация.

  Ц3: Създаване на структура за устойчиво сътрудничество (партньорски алианс) с цел осигуряване на среда за предоставяне на съвместната квалификация.

  Съвместното предлагане на новат аквалификация ще се основава на (1)сключено Рамково споразумение, чрез което партньорите ще разпределят помежду си ангажимента по предоставянето на отделните модули от съвместната квалификация и (2) Меморандум за разбирателство,предвиждащ взаимното признаване на резултатите от проведеното модулно обучение, на базата на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET).Участието на работодателските и секторните организации като пълноправни и асоциирани партньори гарантира последващата устойчива заетост на завършилите квалификацията.

 • Ц4: Иницииране на признаването на съвместната квалификация в системите на Националните квалификационни рамки (НКР) на страните-партньори.

  Ц4: Иницииране на признаването на съвместната квалификация в системите на Националните квалификационни рамки (НКР) на страните-партньори.

  Успешното изпълнение на първите трицели (и свързаните с тях основнидейности) ще доведе до последващатаакредитация на съвместнатапрофесионална квалификация в страните-партньори. Включването на националнисертификационни и регулаторни органи иинституции от сферата на ПОО катоасоциирани партньори играе кючова роляза изпълнението на тази задача. Тъй катопризнаването на национално ниво може даизисква изменение на националнитеДОИ/ДОС или законодателството, процесътможе да не бъде завършен в периода наосъществяване на проекта.

 • Ц5: Осигуряване на ефикасно управление
на проекта

  Ц5: Осигуряване на ефикасно управление на проекта

 • Ц6: Повишаване привлекателността на
ПОО

  Ц6: Повишаване привлекателността на ПОО

 • Ц7: Гарантиране на качествени крайни
продукти от реализацията на проекта

  Ц7: Гарантиране на качествени крайни продукти от реализацията на проекта

 • 1

Целеви групи

Целевите групи в проекта CULINART са доставчици на ПОО, предприятия и фирми, секторни и браншови организации в общественото хранене и туризма, обучаващи се в ПОО - настоящи и бъдещи, включително младежки, образователни и квалификационни регулаторни органи в страните партньори, както и на по-широко европейско ниво.

Те ще имат полза от проекта, с оглед на:

подобряване на уместността и привлекателността на ПОО;

подобряване на възможностите за признаване на придобитите умения в процеса на работа, и за транснационална мобилност с цел работа и обучение;

установяване на партньорства и придобиване на експертиза за по- добро таргетиране и маркетиране на програми за обучение в областта на кулинарните изкуства;

демонстриране на прозрачност и съпоставимост на ПОО в областта на кулинарното изкуство в целия ЕС;

повишаване на перспективите за заетост и растеж в кариерата в областта на кулинарните професии

 

Очаквано въздействие

 • По отношение на доставчиците на ПОО:

  По отношение на доставчиците на ПОО:

  - подобряване на практическите умения за разработване на квалификации и учебни планове и програми, фокусирани върху обучението на работното място и транснационалната мобилност;
  - подобряване на капацитета и уменията за осъществяване на изследвания на компетенциите и разработване на учебни планове на международно ниво, както и прилагането на тези умения в мултинационална среда;
  - подобряване на капацитета за управление на ученето през целия живот и разработване на гъвкави пътеки за обучение с цел преминаване между различни форми и нива на професионално образование и обучение, съобразени със специфичните потребности на обучаваните и на съответния сектор (в частност на кулинарния сектор);
  - установяване на партньорства и трупане на опит, който ще позволи по-добро позициониране и маркетиране на пазара на предлаганите от доставчиците програми за обучение по кулинарни изкуства;
  - подобряване на капацитета за поддържане на устойчиви партньорства, и участие и работа в мрежи.

 • По отношение на фирмите и техните секторни / браншови организации:

  По отношение на фирмите и техните секторни / браншови организации:

  - подобряване на възможностите за признаване на уменията, придобити по време на работа (ученето в процеса на работа е ключов елемент в тази професия и независимо от полученото образование,повечето начинаещи готвачи започват от най-ниското ниво, за да напреднат в кариерата си основно чрез работа в ресторант или др. обект);
  - по-гъвкави пътеки за обучение в подкрепа на придобиването на по-високи компетенции;
  - осигуряване на (потенциални)професионалисти/служители със съвременни компетенции – умения, знания и отношения в гастрономията (особено по научните и техническите въпроси, които само преди няколко години нямаха нищо общо професията на готвача)

 • По отношение на обучаемите в ПОО (и младежите като цяло):

  По отношение на обучаемите в ПОО (и младежите като цяло):

  - достъп до професионална квалификация,съответстваща на трудовия пазар и с висок потенциал за заетост и предприемачество;
  - признаване на квалификацията извън страната;
  - пътеки за по-нататъшно обучение,съответстващи на възможностите за кариерно развитие.

 • По отношение на институциите и органите,отговорни за образованието и квалификацията:

  По отношение на институциите и органите,отговорни за образованието и квалификацията:

  - подобряване на капацитета за установяване на действащи партньорства между бизнеса, образованието, планиране и изследвания в подкрепа на приложимостта на ПОО, младежката заетост и конкурентност, както и свръх предлагането на работна сила и нейното преразпределение между ключови сектори на заетостта в ЕС;
  - подобряване на съпоставимостта, прозрачността и признаването на резултатите от ученето в професионалното образование и обучение в кулинарните изкуства и извън страната;
  - подобряване привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение.

 • 1