Накратко за проекта

Кулинарията и секторът на общественото хранене носят полза за местните и националните икономики в цяла Европа. Чрез туристическата индустрия, те генерират печалби, стимулират други икономически сектори и имат силен потенциал за създаване на заетост - от най-ниските нива (започване на първа работа за младежите, които са току що завършили училище) до висококвалифицирани работни места (за дългогодишните професионалисти в бранша).

Двата сектора са много подходящи и за трудова мобилност, поради нарастващото значение на туризма (особено трансграничния и международен туризъм).

Най-популярните професии в областта на кулинарните изкуства - готвач и главен готвач (шеф - chef) - са силно зависими от възможностите за учене в процеса на работа, както и от възможностите за придобиване на опит в международна среда. Това подсигурява усвояването на трайни знания и изграждането на ключови умения, необходими за развитие в кариерата.

Общата цел на проект CULINART е:

да се повиши качеството и съответствието на професионалното образование и обучение в областта на кулинарните изкуства в отговор на нуждите на пазара на труда, като по този начин се създадат условия за повишаване на пригодността за заетост на младите хора, обучаващи се в областта на кулинарните изкуства. На следващо място, проектът е насочен и към стимулиране на транс-националната мобилност и насърчаване на кариерното развитие.

Ето защо, проект CULINART се фокусира върху преодоляване на съществуващите все още пречки пред постигането на тази цел: професионалното образование и обучение е преобладаващо ограничено до средното образование; националните образователни системи в ЕС водят до различни квалификации и стандарти в различните държави-членки; съществуват трудности при валидиране на резултатите от учене, осъществено в чужбина; както и нисък брой учащи, участващи в мобилности.

Специфични цели

 • 1. Идентифициране на ключови знания и умения, необходими на работещите в областта кулинарните изкуства, и последващото им внедряване в учебните програми за ПОО в страните-партньори по проекта

  1. Идентифициране на ключови знания и умения, необходими на работещите в областта кулинарните изкуства, и последващото им внедряване в учебните програми за ПОО в страните-партньори по проекта

  Рамката на новата съвместна професионална квалификация ще бъде създадена чрез съпоставяне на съществуващите програми за професионално образование и обучение, профилите на длъжностите в сектора и изискванията по отношение на необходимите знания и умения за заемането на тези длъжности от страна на бизнеса.

 • 2. Разработване на съвместна квалификация за ПОО в кулинарните изкуства, ориентирана към пазара на труда

  2. Разработване на съвместна квалификация за ПОО в кулинарните изкуства, ориентирана към пазара на труда

  Целта ще бъде постигната чрез обмяна на знания и експертиза между партньорските организации за разработването на общ квалификационен профил, модулен учебен план (съчетаващ елементи на учене в процеса на работа) и стандарти за оценяване на придобитите знания и умения след придобиване на новата квалификация.

 • 3. Създаване на структура за устойчиво сътрудничество (партньорски алианс) с цел осигуряване на среда за предоставяне на съвместната квалификация.

  3. Създаване на структура за устойчиво сътрудничество (партньорски алианс) с цел осигуряване на среда за предоставяне на съвместната квалификация.

  Целта е насочена към осигуряването на устойчивост на постигнатите резултати и гарантиране на съвместното предлагане на новата квалификация от организациите-партньори. Дейностите предвиждат и осигуряване на обща рамка за взаимното признаване на резултатите от проведеното модулно обучение, на базата на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET).

 • 4. Иницииране на признаването на съвместната квалификация в системите на Националните квалификационни рамки (НКР) на страните-партньори.

  4. Иницииране на признаването на съвместната квалификация в системите на Националните квалификационни рамки (НКР) на страните-партньори.

  Целта е насочена към иницииране на последващата акредитация на съвместната професионална квалификация в страните-партньори.

 • 5. Осигуряване на ефикасно управление на проекта

  5. Осигуряване на ефикасно управление на проекта

 • 6. Повишаване привлекателността на ПОО

  6. Повишаване привлекателността на ПОО

 • 7. Гарантиране на качествени крайни продукти от реализацията на проекта

  7. Гарантиране на качествени крайни продукти от реализацията на проекта

 • 1

Целеви групи

Целевите групи в проекта CULINART са: доставчици на професионално образование и обучение (ПОО); предприятия и фирми, както и техни секторни и браншови организации в общественото хранене и туризма, обучаващи се в системата на ПОО - настоящи и бъдещи, включително младежи, образователни и квалификационни регулаторни органи в страните партньори, както и други заинтересовани лица на по-широко европейско ниво.

Те ще имат полза от проекта, с оглед на:

подобряване на уместността и привлекателността на ПОО;

подобряване на възможностите за признаване на придобитите умения в процеса на работа, и за транснационална мобилност с цел работа и обучение;

установяване на партньорства и придобиване на експертиза за по- добро таргетиране и маркетиране на програми за обучение в областта на кулинарните изкуства;

демонстриране на прозрачност и съпоставимост на ПОО в областта на кулинарното изкуство в целия ЕС;

повишаване на перспективите за заетост и растеж в кариерата в областта на кулинарните професии

 

Очаквано въздействие

 • По отношение на доставчиците на ПОО:

  По отношение на доставчиците на ПОО:

  - подобряване на практическите умения за разработване на квалификации и учебни планове и програми, фокусирани върху обучението на работното място и транснационалната мобилност;
  - подобряване на капацитета и уменията за осъществяване на изследвания на компетенциите и разработване на учебни планове на международно ниво, както и прилагането на тези умения в мултинационална среда;
  - подобряване на капацитета за управление на ученето през целия живот и разработване на гъвкави пътеки за обучение с цел преминаване между различни форми и нива на професионално образование и обучение, съобразени със специфичните потребности на обучаваните и на съответния сектор (в частност на кулинарния сектор);
  - установяване на партньорства и трупане на опит, който ще позволи по-добро позициониране и маркетиране на пазара на предлаганите от доставчиците програми за обучение по кулинарни изкуства;
  - подобряване на капацитета за поддържане на устойчиви партньорства, и участие и работа в мрежи.

 • По отношение на фирмите и техните секторни / браншови организации:

  По отношение на фирмите и техните секторни / браншови организации:

  - подобряване на възможностите за признаване на уменията, придобити по време на работа;
  - по-гъвкави пътеки за обучение в подкрепа на придобиването на по-високи компетенции;
  - осигуряване на професионалисти/служители със съвременни компетенции в гастрономията.

 • По отношение на обучаемите в ПОО (и младежите като цяло):

  По отношение на обучаемите в ПОО (и младежите като цяло):

  - достъп до професионална квалификация, съответстваща на трудовия пазар и с висок потенциал за заетост и предприемачество;
  - признаване на квалификацията извън страната;
  - пътеки за по-нататъшно обучение, съответстващи на възможностите за кариерно развитие.

 • По отношение на институциите и органите,отговорни за образованието и квалификацията:

  По отношение на институциите и органите,отговорни за образованието и квалификацията:

  - подобряване на капацитета за установяване на действащи партньорства между бизнеса и образованието;
  - подобряване на съпоставимостта, прозрачността и признаването на резултатите от ученето в професионалното образование и обучение в кулинарните изкуства и в чужбина;
  - подобряване привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение.

 • 1