Proje özeti

Mutfak ve yemek servisi, Avrupa genelinde yerel ve ulusal ekonomilere fayda sağlamaktadır. Turizm yoluyla kar elde edilmekte, diğer sektörleri desteklemekte ve gençleri de kapsayacak şekilde güçlü bir istihdam yaratma potensiyeli meydana getirmektedir. Turizmin artan önemi nedeniyle emek hareketliliği için çok uygundurlar. En popüler mutfak meslekleri - aşçılar ve şefler - içerik ve beceri geliştirme için WBL (İş Temelli Öğrenme)'ye ve uluslararası deneyime büyük ölçüde bağımlıdır. Yine de bazı engeller devam etmektedir: Mesleki eğitim öğretim ağırlıklı olarak orta öğretim ile sınırlıdır; ulusal eğitim sistemleri farklı üye devletlerde farklı nitelikler ve standartlarla sonuçlanmaktadır; yurtdışında edinilen öğrenme çıktılarının onaylanmasındaki zorluklar ve yurtdışı hareketliliklere katılan kursiyerlerin düşük sayıda olması.

Genel amaç

CULINART, mutfak sanatlarında mesleki eğitime yönelik kalite ve ilgi düzeyini arttırmayı, işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini, ulus ötesi hareketliliğini ve kariyer ilerlemelerini arttırmayı hedeflemektedir.

Özel Hedefler

 • H1: Mutfak sanatlarındaki temel beceriihtiyaçlarını ve projedeki ülkelerde meslekieğitim nitelikleri için ortaya çıkan iyileştirmesonuçlarını belirlemek

  H1: Mutfak sanatlarındaki temel beceriihtiyaçlarını ve projedeki ülkelerde meslekieğitim nitelikleri için ortaya çıkan iyileştirmesonuçlarını belirlemek

  Mevcut Mesleki Eğitim olanaklarının yan yana getirilmesi, iş profilleri ve işletmenin ihtiyaç duyduğu beceri gereklilikleri ile yeni bir Ortak Mesleki Eğitim Yeterlilik Belgesi çerçevesi oluşturulacaktır. Bu sayede, her bir proje ülkesinde yeterliliklerin öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınma yolları ana hatlarıyla ortaya konulacaktır.

 • H2: Mutfak sanatlarında işgücü piyasası ile ilgili ortak mesleki ve teknik eğitim yeterliliğini geliştirmek

  H2: Mutfak sanatlarında işgücü piyasası ile ilgili ortak mesleki ve teknik eğitim yeterliliğini geliştirmek

  Bu hedefin uygulanması projede bir dönüm noktasıdır. Bilgi alışverişi, uzmanlık ve işbirliği sayesinde ortak kuruluşlar, ortak bir yeterlilik profili, modüler bir WBL (İş Temelli Öğrenme) tabanlı müfredat ve değerlendirme standartları geliştireceklerdir. Uluslararası işbirliği, uluslararası hareketlilik için uygunluğu sağlarken, ulusal düzeyde tanınması ve mezunların ileri eğitime erişmesi için hedef 1'e uygunluğu sağlayacaktır.

 • H3: Mutfak sanatlarında ortak mesleki ve teknik eğitim yeterliliği başlatmak için sürdürülebilir bir işbirliği yapısı oluşturmak

  H3: Mutfak sanatlarında ortak mesleki ve teknik eğitim yeterliliği başlatmak için sürdürülebilir bir işbirliği yapısı oluşturmak

  Yeni yeterliliğin tüm ortaklarca dağıtılması, 1. ortakların kendi içinde yeterlilik modüllerini dağıtacağı bir çerçeve anlaşmasına, ve; 2. modüllerin öğrenme çıktılarının karşılıklı olarak tanınması için ECVET'e dayalı bir anlaşma metni çıkarılmasına dayanacaktır. Nihayetinde, işverenlerin ve sektörel kuruluşların ve ilgili ortak ortakların dâhil edilmesi, alan mezunlarının sürdürülebilir şekilde istihdam edilebilirliğini temin edecektir.

 • H4: Ortak ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevesi (NQF) sistemlerinde ortak niteliklerin tanınmasını başlatmak.

  H4: Ortak ülkelerin ulusal yeterlilikler çerçevesi (NQF) sistemlerinde ortak niteliklerin tanınmasını başlatmak.

  Hedef 1, hedef 2 ve hedef 3’e başarılı şekilde ulaşılması, proje ortağı ülkelerdeki ortak yeterliliklerin akreditasyonunu hedefleyecektir. Ulusal mesleki eğitim yetkililerinin ilgili ortaklar olarak projeye dâhil edilmesi bu amaca ulaşılmasında işlevsel olacaktır. Süreç, ulusal düzenlemelerin değiştirilmesini gerektirebileceğinden, bu hedef proje süresince tamamlanamayabilir.

 • H5: Verimli proje yönetimi

  H5: Verimli proje yönetimi

 • H6: Mesleki eğitimin artan çekiciliği

  H6: Mesleki eğitimin artan çekiciliği

 • H7: Yüksek kalitede proje çıktıları

  H7: Yüksek kalitede proje çıktıları

 • 1

Hedef Gruplar

CulinArt projesinin ortak ülkelerdeki ve Avrupa'daki CulinArt hedef grupları: - Yiyecek, ikram ve turizm alanarında mesleki eğitim sağlayıcıları, işletmeler, sektörel ve şemsiye kuruluşlar, melseki eğitim öğrencileri, eğitim ve yeterlilik düzenleme yetkisine sahip otoritelerdir.Bulgaristan, İspanya, İtalya, Portekiz ve Türkiye’den mesleki eğitim sağlayıcıları, sektörel ve iş kuruluşları aynı zamanda eğitim politika düzenleyicileri CULINART projesinde işbirliği yapmaktadır. Ortaklığın kapsamı ve bileşimi, çeşitli kurum türleri arasında sinerji sağlamaktadır.

Proje ile;

Mesleki eğitim öğretimin ilgililiği ve çekiciliğini arttırma

işte kazanılan becerilerin tanınması ve iş ve eğitim amacıyla uluslararası hareketlilik için gelişmiş fırsatlar elde etme,

Mutfak sanatları programlarının daha iyi hedeflenmesi ve pazarlanması için ortaklıklar kurulması ve uzmanlık kazanma,

AB genelinde mutfak sanatlarının mesleki eğitim ve öğretiminin şeffaflığını ve karşılaştırılabilirliğini ortaya koyma,

Mutfak mesleklerinde istihdam ve kariyer gelişim perspektiflerinin arttırılması konularında fayda elde edilecektir.

Beklenen Etkiler

 • Mesleki Eğitim sağlayıcılarında:

  Mesleki Eğitim sağlayıcılarında:

  - Dünya Bankası ve ulus ötesi hareketliliğe öncelik veren yeterlilikler ve müfredatlar geliştirmek için pratik becerilerin geliştirilmesi;
  - Yetenek araştırması ve müfredat geliştirme çalışmalarını uluslararası hale getirmek ve bunları çok uluslu bir ortamda gerçekleştirmek için kapasitenin arttırılması;
  - Hayatboyu öğrenme rehberliğinde kapasitenin geliştirilmesi, kursiyerler ve söz konusu sektörün (özellikle mutfak sektörü) özel ihtiyaçlarına göre çeşitli MTE formları arasında geçişi sağlamak için esnek öğrenme yollarının geliştirilmesi;
  - Mutfak sanatları programlarını hedeflemelerini ve daha iyi pazarlamalarını sağlayacak ortaklıklar kurma ve uzmanlık kazanma;
  - Ortaklıkları ve iletişim ağını sürdürmek için kapasite geliştirme;
  - Iyileştirilmiş kalite verimliliği.

 • İşletmeler ve sektörel kuruluşlar hakkında:

  İşletmeler ve sektörel kuruluşlar hakkında:

  - Işte kazanılan becerilerin tanınması için gelişmiş fırsatlar (WBL öğrenimi bu meslekte önemli bir unsurdur ve alınan eğitim ne olursa olsun, çoğu yeni aşçı en düşük seviyede başlar ve ilerler);
  - Daha yüksek yetkinliklere ulaşmayı destekleyen daha esnek öğrenme yolları;
  - Güncel yetkinliklere sahip (potansiyel)profesyonellerin / çalışanların ortaya çıkması - gastronomide beceri, bilgi ve tutum (özellikle daha birkaç yıl önce meslek olarak yemek pişirme ile ilgisi olmayan bilimsel ve teknik konularda).

 • MTE kursiyerlerinde (ve genel olarak gençlerde):

  MTE kursiyerlerinde (ve genel olarak gençlerde):

  - İstihdam ve girişimcilik potansiyeli yüksek bir meslek için işgücü piyasası ile ilgili yeterliliklere erişim;
  - Ülkeler arasında yeterliliğin tanınması;
  - Kariyer gelişimi beklentilerini karşılayacak yeni çalışmalara geçiş yapma.

 • Yeterlilik ve eğitim yetkilileri hakkında:

  Yeterlilik ve eğitim yetkilileri hakkında:

  - Mesleki Eğitim ve Öğretime yönelik ilgiyi, iş istihdamını ve gençlerin istihdam edilebilirliğini, AB'deki kilit istihdam sektörleri arasındaki yayılmaları desteklemek için sanayi, eğitim, planlama ve araştırma arasında uygulanabilir ortaklıklar kurma kapasitesinin arttırılması;
  - MTE öğrenme çıktılarının ve mutfak sanatlarındaki yeterliliklerin ülkeler arası karşılaştırılabilirliği, şeffaflığı ve tanınması;
  - MTE'ye olan ilginin ve MTE’nin kalitesinin geliştirilmesi.

 • 1